شرح پروژه

هسته اولیه تشکیل این تشکل ملی، هئیتی منتخب از زنبورداران کشور بود که هر کدام به نمایندگی از طرف یک استان در این هئیت بودند و به علت نداشتن شرایط تشکیل اتحادیه سراسری، این هئیت کارهای مربوط به صنعت زنبورداری را پیگیری و با حضور در ارگان ها و دستگاه های مسئول از حقوق زنبورداران دفاع می نمود تا اینکه شرایط تشکیل اتحادیه در اواخر سال 1384 فراهم شد و اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین در تاریخ چهارم اردیبهشت سال یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج تحت شماره 268767 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید. این اتحادیه با عضویت 10 اتحادیه استانی و سرمایه اولیه 10,000,000 ریال تشکیل گردید و اینک پس از گذشت 8 سال از زمان تاسیس، تعداد 22 اتحادیه استانی و سایر تعاونی های شهرستانی که فاقد اتحادیه استانی هستند، تحت پوشش خدمات دهی خود دارد. طراحی سایت اتحادیه زنبورداران ایران با افتخار توسط نوتریکا به اتمام رسید و تحویل کارفرما داده شد.

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
طراحی سایت اتحادیه زنبورداران ایران نام 11 دو 2015 تاریخ طراحی سایت شرکتی دسته بندی ها نوتریکا نویسنده
مشاهده سایت