شرح پروژه

در راستای مسئله بسیار مهم اشتغال در کشور بر آن شدیم تا با تجزیه و تحلیل نیازها، کمبود ها و توانایی های شغلی کشور بتوانیم قدم هایی جهت هر چه بهتر شدن این مسئله برداریم. تحلیل مسئله که حدود یک سال بطول انجامید اهمیت آن را برایمان بیشتر آشکار نمود و ما را در جدیت انجام این پروژه یاری کرد. طراحی سایت کاریابی هوشمند 717 با افتخار توسط نوتریکا به اتمام رسید و تحویل کارفرما داده شد.

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
طراحی سایت کاریابی هوشمند 717 نام 11 دو 2015 تاریخ طراحی سایت اختصاصی دسته بندی ها نوتریکا نویسنده
مشاهده سایت